Sillamäe osakonna 2019 tegevuse plaan, 2018 tegevuse aruanne

Aeg: 
01. Aprill 2019
Sillamäe osakonna 2019 tegevuse plaan

1. Linnaelanike vastuvõtu korraldamine ökoloogia alastes küsimustes.
2. Linnaelanike informeerimine loodushoiu küsimustes linnalehe „Sillamäe
Teataja“ kaudu.
3. Sõtke jõe kallaste puhastamine ja korrastamine, kaasates vabatahtlike gruppe
.
4. Langevoja maastikukaitseala korrashoid perioodil mai-oktoober.
5. Looduskaitsekuu korraldamine, viies läbi kõik traditsioonilised üritused.
6. Kasvatustöö jätkamine elanikega olmejäätmete õigel käsitlemisel.
7. Juhataja k.t. V. Orlov tegi ettepaneku kasutada NKO Domašni Ujut ruume
laste ja noorte ökoloogia-alaseks kasvatustööks ning õppuste läbiviimiseks.
8. Võeti vastu otsus jätkuvalt kaasa aidata Linnavalitsusel keskkonnaalaseid
probleeme lahendada ja teha koostööd olmejäätmete alal.

Sillamäe osakonna 2018 a tegevuse aruanne

V. Mirotvortsevi ettekandes toodi välja eelmise aasta tähtsamad üritused:
1) Looduskaitse kuu ürituste organiseerimine ja selle raames looduskaitseala ja linna
territooriumi koristus,
2) Kohtumine Venemaa kolleegidega ELKS osakonna aktiivi osavõtul,
3) Loodusfoto näituse korraldamine raamatukogus, autor B. Sinitsov
4) Osalemine Sillporti ammoniaagiterminalide arendamise aruannete avalikus
arutelus, aruannete analüüs ja märkuste koostamine.
5)Töö korteriühistutega uue programmi väljatöötamisel olmejäätmete kogumiseks.
Märkuste esitamine linnavalitsusele. Organiseeriti kohtumine Seltsi osakonna
osavõtul korteriühistute ja linna juhtkonnaga olmejäätmete teemal.
6) Elanike abistamine linna kaunimaks muutmisel: lillede ning puude-põõsaste
istutamine.