Sillamäe osakonna 2019 tegevuse plaan

Sillamäe osakonna 2019 tegevuse plaan
1. Linnaelanike vastuvõtu korraldamine ökoloogia alastes küsimustes.
2. Linnaelanike informeerimine loodushoiu küsimustes linnalehe „Sillamäe
Teataja“ kaudu.
3. Sõtke jõe kallaste puhastamine ja korrastamine, kaasates vabatahtlike gruppe
.
4. Langevoja maastikukaitseala korrashoid perioodil mai-oktoober.
5. Looduskaitsekuu korraldamine, viies läbi kõik traditsioonilised üritused.
6. Kasvatustöö jätkamine elanikega olmejäätmete õigel käsitlemisel.
7. Juhataja k.t. V. Orlov tegi ettepaneku kasutada NKO Domašni Ujut ruume
laste ja noorte ökoloogia-alaseks kasvatustööks ning õppuste läbiviimiseks.
8. Võeti vastu otsus jätkuvalt kaasa aidata Linnavalitsusel keskkonnaalaseid
probleeme lahendada ja teha koostööd olmejäätmete alal.

Tegevusplaani aasta: 
2019