Pandivere osakonna TEGEVUSKAVA 2019, 2018. aasta tegevusaruanne

aeg tegevused
JAANUAR - APRILL

9.01.2019 Aasta tegevuskava arutelu osalesid viis aktiivsemat liiget.
Talvine ja kevadine linnuvaatluspäev

Märts. Seminar: Virumaa geoloogiline mudel.
Tutvustavad TRÜ teadlased. Osalejad Pandivere osakonna liikmed ja
põllumajanduse ettevõtjad ning talunikud
Korraldajad: Kalle Suuroja ja Ülo Niisuke

Konverents: Muutused Lääne-Virmaa põllumajanduses, mõju
keskkonnale 30 aasta jookul ning perspektiivid. Uut
keskkonnakaitses,nõuetele vastavusest ja määrustest
Toimumise koht ja aeg: Porkuni, 16.04.2019
Organiseerijad: ELKS Pandivere osakonna liikmed - Ülo Niisuke ja
Hiile Hiie
Kevadine matk. Haava karjäär ja Jupri oja. Korraldaja: Kalju Vaga
Koosolek.Üldkogu märtsis Sõmerul. 2018. aasta tegevuste analüüs ja
uute tegevuste planeerimine
Loodusfotode näitus slaidiesitlusena

Selja ja Kunda jõe valgalade saastatuse väljaselgitamine ja tegevus
selle vähendamiseks. Vastutaja: Peep Vassiljev

MAI

Osavõtt looduskaitsekuu tegevustest (Teeme ära! jne ) maakonna eri
piirkondades.

Pandivere veekaitseala taastamise taotlus. Kohtumine teadlaste ja
poliitikutega. Eelnõude ettevalmistus. Üldkoosolekul arutelu
Vastutavad: Peep Vassiljev, Kalju Vaga ja Ülo Niisuke

JUUNI Eesti ja Virumaa vanimaTõrma küla juubeli tähistamine. Letopissi jargi
810, Läti Henriku andmetel 800 aastat. Küla keskuse korrastus, kivi
restaureeimine ja püha Hiiemäe säilitamine. Koostöö: Hannes Konist ja
Rakvere vald
Suvine matk Äntu järved, Varangu ja Puhta vee teemapark. Korraldaja:
Kalju Vaga
Matk Porkunis, paepaljand, paemuusem ja Porkuni matkarajal
Korraldaja: Hiile Hiie
Ekskursioon. Lääne-Viru maastikukaitsealade tutvustus, järvistud, jõed
ja Natura 2000 alad
JUULI Osalemine ELKS kokkutulekul Vana-Vigalas
SEPTEMBER -OKTOOBER Sügisene linnuvaatlus-lindude ränne
Sügismatk. Neeruti, Loobu jõgi ja Arbavere. Vastutajad: Kalju Vaga ja
Kalle Suuroja
Meie metsade rikkusest ,puit ja puistud, seened näitusena pildis, kas
fotodena või filmi näitamine. Kaitsealused taimed
Korraldaja: Hiile Hiie
NOVEMBER Tehnoloogilised muutused fosforiidi kaevandamisel ja fosforiidist
toimiva fosforrväetiste tootmisel.
Kohtumine : TALTECHi ja TRÜ teadlastega.
DETSEMBER Koosolek. Kokkuvõte 30 aastat Pandivere Veekaitseala
moodustamisest
Pandivere tänane seis. Pandivere puhta vee olukord aasatal 2050
Korraldajad: ELKS ja Pandivere osakond
ELKS Pandivere osakonna 2. tegevusaasta täitumine
(loodud 4. detsember 2017)
ELKS Pandivere osakonna 2018. aasta tegevusaruanne

Osakonna postiaadress, e-posti aadress, telefoni nr:
44404 Vahtra pst 17/1
Lasila küla, Rakvere vald, Lääne-Virumaa
evekangur@gmail.com
+372 566 483 85
Osakonna juhatuse koosseis:
Ülo Niisuke (ELKS auliige; niisuke@hot.ee ; +372 528 8097)
Kalju Vaga (kaljuvaga@gmail.com; +372 5656 6870)
Esimees: Eve Kangur
Aseesimees: Ülo Niisuke
Revisjon: Hiile Hiie (hiile.hiie@mail.ee; +372 505 0397)
Osakonna liikmete arv (31.12.2018): 18 liiget
Sellest tegevliikmeid 18 (Lisa 1. ELKS Pandivere osakonna liikmete nimekiri)
Tegevus:
Osakonna juhatuse koosolekuid 2. Osavõtjaid 4 (märts; detsember)
Üldkogusid 1
Osalemine ELKS juhatuse koosolekutel, täiskogul, kokkutulek-konverentsil,
aastalõpu konverentsil 1 (Ülo Niisuke)
Avaldatud artikleid 3
Maakonnalehes Virumaa Teataja (25.04.2018) Ülo Niisukese artikkel „Konverentsil
otsustati algatada Pandivere veekaitseala taastamine“ (ajakirjanik Toomas Herm)
Rakvere valla ajalehes Rakvere Valla Sõnumid Mai 2018 nr5 ilmus artikkel ELKS
Pandivere osakond pidas veekonverentsi (artikli autor Anneli Meibaum)
Virumaa Teataja (19.04.2018) artikkel pealkirjaga „Konverents kutsub mõtlema puhtast
veest“ (VT)
JAANUAR-APRILL

  •  20.01.2018 koosolek Vinni vallas Vinni-Pajusti endises vanas koolimajas .

Osalejaid 26 (sh ELKS Pandivere osakonna liikmeid 9)
1. Tutvumine looduskaitseteemalise näitusega. Tutvustaja: Kalju Vaga.
2. Looduskaitse probleemid Eestis. Külalisesinejad: ELKS juhatuse liige Jaan
Riis ning ELKS tegevjuht Arvo Veskimets.
3. Koeravere-Rakvere-Pahnimäe oosistiku kaitse. Külalisesineja: Eesti
Geoloogiateenistuse spetsialist Kalle Suuroja.

  •  31.03-01.04.2018 linnuvaatluspäev Vinni-Pajusti tammikus Vinni vallas.

Osalejad: 15 (Vinni-Pajusti Gümnaasiumi õpilased, MTÜ Pajusti Vabaaja Keskuse
liikmed, 4 ELKS Pandivere osakonna liiget)
Organiseerija: Kalju Vaga

  •  Veekonverents 21. aprillil 2018 Rakvere vallas Sõmeru keskusehoones

Konverents oli pühendatud Pandivere veekaitseala loomisest ja fosforiidisõjast 30 aasta
möödumisele.
Organiseerijad: Kalju Vaga, Maia Simkin (Rakvere valla keskkonnaspetsialist)
Osalejate arv: 35 inimest (sh 10 ELKS Pandivere osakonna liiget)
Ettekanne „Rakvere- Koeravere oosi ja Jupri oja iseärasused“ (geoloog Kalle- Mart
Suuroja ja MTÜ Pajusti Vaba Aja Keskuses noorsootöö edendaja Kalju Vaga).
Ettekanne-tutvustus Järvamaa ja Lääne-Virumaa piirimail asuva Puhta vee
teemapargist (loodusgiid ning puhta vee teemapargi rajaja Priit Adler).
Külalisesinejad: Ahto Kaasik (Eesti Rahvusliku Folkloorinõukogu juhatuse liige)-
ettekanne teemal „Pühad allikad“; Kai Künnis- Beres (Tallinna Tehnikaülikooli

meresüsteemide instituudi teadur )- ettekanne teemal „Joogivesi ja selle probleemid“.
Osalejad: ELKS Pandivere osakonna liikmed, erinevate kogukondade liikmed.

  •  Looduskaitseteemaline rändnäitus Sõmeru Keskusehoones.

Organiseerija: ELKS Pandivere osakonna liige-Kalju Vaga.
Osalejad: avalik näitus kõikidele huvilistele.

  •  Matk Rakvere-Koeravere oosistiku Jupri oja piirkonnas.

Korraldajad: ELKS Pandivere osakonna liikmed Kalju Vaga ja Peep Vassiljev. Osalejad:
Rakvere ja Vinni vallavolikogu liikmed, ELKS Pandivere osakonna liikmed
MAI- Osavõtt looduskaitsekuu „Terve Eesti“ tegevustest (Teeme ära! jne ) maakonna eri
piirkondades.

  •  28.05.2018 Automatk mööda erinevaid pinnavorme Vinni vallas. Esimesest

jalgrattamatkast „Kuidas elad Virumaa?“ 30 aasta möödumise tähistamine filmi „Kuidas
elad Virumaa“ vaatamisega. Osalejad: ELKS Pandivere osakonna liikmed ja huvilistest
kogukonnaliikmed. Filmi „Kuidas elad Virumaa?“ vaatamine (Lasila Põhikoolis 20
õpilast, Porkuni Seltsimajas-12 inimest, Miila küla seltsimajas- 9 inimest). Organiseerija:
Kalju Vaga
JUUNI-SEPTEMBER

  •  Ekskursioonipäev augustis Porkuni ümbruses– Orhideede ilu vaatama.

Korraldaja: Ella Vikk. Osalejaid 15, ELKS Pandivere osakonna liikmed ja huvilised.

  •  28.-29.07.2018 ELKS 51. kokkutulek Ida-Virumaal Iisakus. Osalejaid 2
  •  Matk Neeruti maastikukaitsealal Kalevipoja künnivagude vahel oleval loodusrajal.

Osalejad: ELKS Pandivere osakonna liikmed ja huvilistest kogukonnaliikmed. Osalejaid
18
NOVEMBER- DETSEMBER: Aasta lõpetamine- fotode kogumine. Fotonäitus “Virumaa
looduse ilu ja valu“. Üleskutse erinevate kogukondade liikmetele hetkede
jäädvustamiseks. Korraldaja: ELKS Pandivere osakonna liikmed. Koostajad: Ella Vikk ja
Kalju Vaga.

  •  Juhatuse koosolek detsembris. Koosolekul osalesid 4 osakonna liiget (Kalle

Suuroja, Peep Vassiljev, Ülo Niisuke ja Kalju Vaga). Peamiseks aruteluteemaks oli
maavarade kaevandamisega seotud ohud ja probleemid. Otsustati maavarade
kaevandamisega ohtu sattunud pinnavormide teema viia laiematesse ringidesse,
käsitleda teemat Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu Üldkogus ning kajastada teemasid
maakonna ajalehes.
Esinemine Kadrina vallas Lääne-Viru Omavalitsuste Liidu Üldkogu koosolekul 27.
detsembril 2018. Käsitleti maavarade kaevandamisega ohtu sattunud pinnavormide
teemat. Ettekande tegi Kalle Suuroja teemal Lääne-Virumaa oluliste maamärkide
staatusest. Osalesid Rakvere valla vallavolikogu esimees ja osakonna liige Peep
Vassiljev ning osakonna liikmed (Kalju Vaga ning Kalle Suuroja).
Koostatud ajalooline ülevaade Rakvere valla külaelu miljöö (keskkonna) muutustest
150 aasta jooksul. Aastatel 1866-2017. Autorid Ülo Niisuke ja Eve Kangur
Väljaantud luulekogu „MÕTISKLUSED“ Autor Ülo Niisuke
Kokku tegevusi 2018. aastal oli ca 10.
Liikmeskond: 01.01.2018.a. tegevliikmeid 15
2018.a. jooksul tuli juurde tegevliikmeid 3
01.01.2019.a. seisuga tegevliikmeid 18
Eve Kangur
Pandivere osakonna juhatuse esimees

ELKS Pandivere osakonna tegevuste lühiiseloomustus

ELKS Pandivere osakonnal oli 2018. aastal tegevusi peaaegu igas kalendrikuus.
Oluline oli 20. jaanuaril 2018 Vinni-Pajusti vanas koolimajas toimunud koosolek, mil

peateemana käsitleti looduskaitsega (looduslike pinnavormide kaitsega) seonduvaid
küsimusi.
Üks suuremaid üritusi, mis korraldati oli 21. aprillil 2018 Sõmeru keskusehoones
toimunud Veekonverents „Puhas vesi, elu alus“. Konverentsi korraldamise eesmärgiks
oli tähelepanu pöörata puhta veega seonduvate probleemide üle. Konverentsil olid
erinevad veega seotud ettekanded.
Oluline tegutsemine oli seltsi liikmete poolt ka maavarade (ennekõike fosforiidi)
kaevandamisega seotud ohtude ja probleemide vallas. Teemat arutati Lääne-Viru
Omavalitsuste Liidu Üldkogu koosolekul 27. detsembril 2018.
Mitmel korral saadi kokku, et teha üks mõnus loodusmatk. Samas tähistati ka 30 aasta
möödumist jalgrattamatkast „Kuidas elad Virumaa“. Esialgselt oli meilgi plaanitud
jalgrattamatk, kuid jäi teostamata. Jalgrattamatka asendas automatk Vinni valla
maastikel. Teemat käsitleti erinevates kogukondades filmi „Kuidas elad Virumaa“
vaatamisega.
Seltsi liikmed, ennekõike Kalju Vaga on teinud loodusfotosid ning pannud kokku mitu
näitust.

Tegevusplaani aasta: 
2019