Põhikiri

EESTI LOODUSKAITSE SELTS

I Üldsätted

1. Eesti Looduskaitse Selts, lühendatult ELKS, inglise keeles: Estonian Society for Nature Conservation, edaspidi Selts, on mittetulundusühing.
2. Selts on isikute vabatahtlik ühendus, mille ülesandeks on ühiskondliku ja teadusliku tegevuse arendamine ökoloogia ning säästva looduskasutuse, -kaitse, ja maastikuhoolduse ning loodust ja inimest hoidva tehiskeskkonna kujundamise valdkonnis. Selts käsitab loodushoidu loomuliku osana üldises rahvuskultuuri kontekstis. Seltsi püüe on viia ühiskonnani arusaam loodushoiust kui säästva arengu vältimatust eeldusest ning ühiskonna toimimise ja igaühe praktilise käitumise kohandamine selle arusaamaga. Seltsil on oma pitsat, logo, lipp, rinnamärk ning teeneid tähistavad autasud.

3. Seltsi aadress on Koidu 80, 10139 Tallinn.

4.1. Oma ülesannete täitmiseks
4.2. Selts: juhindub Eesti Vabariigi seadustest, käesolevast põhikirjast, Seltsi valitavate juhtorganite otsustest ning asjakohastest rahvusvahelistest kokkulepetest;
4.3. ühendab loodusest ja looduskaitsest huvitatud füüsilisi ja juriidilisi isikuid;
4.4. arendab praktilist tegevust ja korraldab üritusi oma põhikirjaliste taotluste teostamiseks ja ühiskonnale teadvustamiseks;
4.5. realiseerib oma mõju demokraatliku kodanikeühendusena oma liikmete väärika ja eeskujuliku loodushoidliku käitumisega, oma liikmete kaudu esinduskogudes, teadus- ja õppeasutustes, teistes kodanikeühendustes; samuti dialoogis ettevõtlusorganisatsioonide ja võimuorganitega ning avalike seisukohavõttudega ja esinemistega meedias;
4.6. on avatud koostööle teiste Seltsi eesmärke toetavate organisatsioonide, asutuste, ettevõtete ja üksikisikutega.
4.7. loob oma eesmärkide saavutamiseks osakondi, allüksusi, töörühmi, komisjone;
4.8. teeb elanikkonna hulgas haridustööd loodus- ja kultuurivarade kaitse, säästliku kasutamise, taastamise ja maastikukultuuri alal;
4.9. korraldab ja koordineerib uurimistöid, viib ellu oma põhikirjalisi eesmärke toetavaid projekte, võtab osa üldiste ja paikkondlike looduskaitseprobleemide lahendamisest ning annab konsultatsiooni;
4.10. komplekteerib Seltsi raamatukogu loodusteadusliku, kodu-uurimusliku ja looduskaitsealase kirjandusega ning loob kunsti- ja metoodikavahendite jm. kogud looduskaitseteadmiste levitamiseks;
4.11. kirjastab väljaandeid ja korraldab konkursse, ekskursioone, ekspeditsioone, näitusi, kokkutulekuid, konverentse ja muid üritusi, rajab looduse õpperadu, annab metoodilist abi loodushuvilistele.

II Seltsi liikmed, nende õigused ja kohustused.

5. Seltsil on tegevliikmed, noorliikmed, toetajaliikmed, auliikmed ja välisliikmed.
5.1. Selts tegevliikmeks võib olla iga füüsiline isik alates 16-ndast eluaastast, kes on esitanud kirjaliku avalduse, tunnustab Seltsi põhikirja, tasub liikmemakse ning toimib tarmukalt Seltsi eesmärkide saavutamiseks.
5.2. Seltsi noorliikmeks võib olla iga alla 16-aastane isik vanemate nõusolekul ja ühe tegevliikme soovitusel. 16-aastaseks saamisel loetakse noorliige tegevliikmeks.
5.3. Tegev- ja noorliikmed võtab vastu osakonna või Seltsi juhatus.
5.4. Seltsi toetajaliikmeteks on juriidilised isikud. Nende vastuvõtmise ning vastastikuse koostöölepingu kinnitab Seltsi juhatus.
5.5. Isikuid, kellel on erilisi teeneid looduskaitsealases töös ning Seltsi tegevuse arendamisel, võidakse valida Seltsi kongressil või täiskogul Seltsi auliikmeks.
5.6. Eriliste ja üldtunnustatud teenete eest Seltsi tegevuse edendamisel välisriikides võib Seltsi juhatus nimetada isikuid Seltsi välisliikmeteks.
5.7. Seltsi tegevuse pikaajalise ja tulemusliku juhtimise eest võib kongress valida auesimehe, kellel on Seltsi juhatuses ja osakondade juhatustes nõuandev hääl, ning kes juhib Seltsi auliikmete kogu tegevust.
5.8. Seltsi tegev- ja noorliikmeile antakse välja liikmepilet, toetajaliikmeile vastav tunnistus.

6. Seltsi liikmel on õigus:
6.1. tegevliikmeil osaleda ja kandideerida valimistel Seltsi ja osakondade esindus-, juht- ja kontrolliorganitesse;
6.2. osaleda Seltsi korraldatud üritustel;
6.3. saada Seltsi kõigilt organeilt teavet nende tegevuse kohta;
6.4. kasutada Seltsi raamatukogu, kunsti- ja metoodikavahendite ja muude kogude vahendeid ja materjale.

7. Seltsi liige on kohustatud:
7.1. täitma Seltsi põhikirja;
7.2. tasuma liikmemaksu jooksva aasta kestel; Seltsi tegevliikmed maksavad iga-aastast liikmemaksu ning Seltsi astudes sisseastumismaksu, mille suuruse kehtestab Seltsi kongress või selle vaheaegadel täiskogu. Õpilased, üliõpilased ja pensionärid tasuvad ¼ kehtivast liikmemaksumäärast. Noorliikmed on vabastatud sisseastumis- ja liikmemaksust;
7.3. hoidma ja kasutama heaperemehelikult Seltsi vara.

8. Füüsilisi ja juriidilisi isikuid, kes on Seltsi tegevusest tulemuslikult osa võtnud võidakse autasustada Seltsi tänukirja või medaliga.
9. Seltsist väljaastumise võtab teatavaks esitatud avalduse alusel olenevalt liikme arvelolekust kas osakonna või Seltsi juhatus.
10. Seltsi põhikirja rikkumise või Seltsi põhimõtteid eirava vääritu teo eest võidakse Seltsi liikmete suhtes rakendada mõjutusvahendeid kuni Seltsist väljaarvamiseni. Otsuse liikmete hulgast väljaarvamise kohta võtab vastu Seltsi juhatus osakonna juhatuse ettepanekul ning see tehakse teatavaks asjaosalisele ja Seltsi kongressile või täiskogule. Oma väljaarvamise võib isik vaidlustada täiskogul.

III Seltsi osakonnad

11. Seltsi põhikirjaliste ülesannete täitmiseks mingis piirkonnas moodustatakse Seltsi osakonnad. Seltsi juhatus võib osakonna staatuse anda ka juriidilisele isikule, kui viimase eesmärgid ühtivad Seltsi eesmärkidega ning selle juriidilise isiku põhikiri ei sisalda vastuolusid Seltsi põhikirjaga.
12. Osakonna kõrgeim organ on üldkogu, kes valib kaheks aastaks osakonna esimehe, juhatuse ja revidendi või revisjonikomisjoni. Noorliikmed võtavad osakonna üldkogust osa hääleõiguseta. Juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmete arvu määrab osakonna üldkogu.
12.1. Osakonna üldkogu otsused võetakse vastu lihthäälteenamusega.
12.2. Osakond kogub ja kasutab sihipäraselt liikmemaksud Seltsi tegevliikmetelt.
12.3. Osakond esitab Seltsi juhatusele aruanded oma tegevuse ja liikmete kohta täiskogu poolt kehtestatud mahus ja sagedusega.
12.4. Osakond kehtestab oma põhikirja ja/või kodukorra, mis ei tohi olla vastuolus Seltsi põhikirjaga.

IV Seltsi juhtimise ja kontrolli organid.

13. Seltsi kõrgeimaks organiks on kongress, mille kutsub kokku Seltsi täiskogu või juhatus üks kord nelja aasta jooksul.
13.1 Erakorralisi kongresse kutsub Seltsi juhatus kokku vajaduse järgi, täiskogu otsusel või vähemalt ¼ osakondade ettepanekul või muudel seadusega ette nähtud juhtudel.
13.2 Kongressi delegaadid valitakse täiskogu või Seltsi juhatuse määratud normide järgi osakondade üldkogude poolt. Igal toetajaliikmel on õigus saata kongressile üks esindaja. Kongress loetakse otsustusvõimeliseks, kui kohal viibib üle poole kongressile valitud delegaatidest.
13.3 Kongressi otsused võetakse vastu lahtisel hääletamisel lihthäälteenamusega.

14. Seltsi kongress:
14.1 teeb muudatusi ja täiendusi Seltsi põhikirjas;
14.2 valib Seltsi esimehe, juhatuse ja revisjonikomisjoni;
14.3 kinnitab Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni aruanded;
14.4 kinnitab Seltsi juhatuse esitatud tegevussuunad.

15. Kongressidevahelisel ajal kutsutakse olulisemate küsimuste otsustamiseks vähemalt kord aastas kokku Seltsi täiskogu. Seltsi täiskogu on mittetulundusühingute seaduse mõistes volinike koosolek. Täiskogu koosneb osakondade esimeestest, Seltsi juhatuse ja revisjonikomisjoni liikmetest. Seltsi juhatus on täiskogu ees aruandekohustuslik.
15.1 Täiskogul on õigus kongressi valitud esimehe tööst kõrvalejäämisel asendada teda kuni järgmise kongressini vastavate õiguste andmisega aseesimehele või mõnele teisele juhatuse liikmele ning koopteerida väljalangenute asemele Seltsi juhatusse uusi liikmeid.
15.2 Täiskogu kinnitab Seltsi majandusaasta aruande.
16. Seltsi juhatus valitakse 9 - 15-liikmelisena neljaks aastaks. Seltsi esimees on mittetulundusühingute seaduse mõistes juhatuse esimees, kes juhib ja korraldab Seltsi juhatuse tööd. Juhatus valib oma koosseisust kaks aseesimeest.

17. Seltsi juhatus:
17.1 juhib Seltsi tööd kongresside vahelisel perioodil;
17.2 võtab vastu toetajaliikmeid ja nimetab välisliikmeid;
17.3 moodustab ja registreerib osakondi, loob Seltsi tegevuseks allüksusi, töörühmi, komisjone jms.;
17.4 kutsub kokku Seltsi kongressi, täiskogu ja korraldab nõupidamisi;
17.5 kinnitab Seltsi aastaeelarve;
17.6 peab Seltsi liikmete koondarvestust;
17.7 võtab tööle Seltsi tegevjuhi, kehtestab tema pädevuse ja palgamäära;
17.8 lahendab muid Seltsi tegevusega seotud küsimusi.
18. Seltsi revisjonikomisjon:
18.1 valitakse 5-liikmelisena. Seltsi revisjonikomisjoni liikmed ei või kuuluda Seltsi juhatusse ega töötada Seltsis koosseisulistel ametikohtadel;
18.2 valib oma koosseisust lahtisel hääletamisel esimehe ja aseesimehe;
18.3 kontrollib Seltsi põhikirjaliste ülesannete täitmist ja finantsmajanduslikku tegevust vähemalt kord aastas.

V Seltsi majanduslikud vahendid

19. Seltsi majanduslikud vahendid koosnevad:
19.1 liikmemaksudest, lepingulistest tuludest, annetustest ja toetussummadest, sihtotstarbelistest eraldistest ja muudest sissetulekutest;
19.2 Seltsi põhikirjalisi eesmärke teenivate ürituste korraldamisest saadavatest tuludest.

20. Seltsi rahalisi vahendeid kasutatakse Seltsi põhikirjaliste ülesannete ja seadusandlusest tulenevate kohustustega seotud kulude katteks.

21. Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

VI Seltsi tegevuse lõpetamine.

22. Selts lõpetab tegevuse Seltsi kongressi otsuse alusel. Kongress moodustab likvideerimiskomisjoni ja jaotab Seltsi varad. Seltsi tegevuse lõpetamisega seotud menetlused toimuvad vastavalt seadustele.
23. Seltsi tegevuse lõpetamisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist alles jäänud Seltsi vara üle mingile teisele Eestis registreeritud tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute ja sihtasutuste nimekirja kantud ühingule või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, mis tegutseb Seltsi põhikirjaga määratletud eesmärkide täitmise suunas.

Eesti Looduskaitse Selts
· on asutatud 4. novembril 1966,
· Seltsi põhikiri on viidud vastavusse mittetulundusühingute seadusega Seltsi
kongressil 26. juunil 1997 Sillamäel,
· muudetud Seltsi kongressil 28. juulil 2001 Karulas,
· muudetud Seltsi kongressil 25. juulil 2009 Alatskivil.