Juhan LIIVI nim ALATSKIVI osakonna 2019 a esialgne tööplaan, 2018 tegevused

Aeg: 
01. Aprill 2019
Juhan LIIVI nim ALATSKIVI osakonna 2019 a esialgne tööplaan

Osalemine Liivi preemia üleandmise ürituste korraldamisel.
Tähelepanu pärandkultuurile ja selle tutvustamisele piirkonnas. Kohtumine loodus- ja
fotohuvilise A.Saluga – avastusretkedest loodusesse oma kodukohas.
Aktiivne osalemine MTÜ Alatskivi Looduskeskuse loodushariduslikus tegevuses
matkarajal ja programmide juhendamisel.
Aprill: talgupäev Kokora mõisapargi korrastamiseks koostöös mõisa omanikega.
Mais: ühistöö päev MTÜga Alatskivi Looduskeskus Aida kinnistu ja
aidahoone korrastamiseks.
J. Liivi nim Alatskivi osakond - 34 aastat (08.aprill 2019) - ürituse täpne kuupäev
selgitamisel, aga toimub kindlasti aprillis.
Päevakorral on liikmeskonna aktiviseerimine ja avatus uutele liikmetele.
Kodavere kihelkonna nimekate isikute kalmude korrastamine Alatskivi kalmistul
ühistööga mais.
Jätkame väljasõitudega uues Peipsiääre vallas piirkonna huviväärsustega tutvumist -
Sibulatee ja Välgi piirkond.
Mai - september ühistööga hooldada vajadusel Alatskivil looduskeskuse ümbrust ja
Peatskivi külas Lästeniidu mäe matkarada.
Oleme avatud ja pakume soovijatele koduloolisi ja loodusteemalisi ringkäike Alatskivil
ja ümbruskonnas. Osalemine ELKS ühisüritustel.

J. Liivi nim. Alatskivi osakond 2018

Jaan Eilart – 85 – Liivi luulepreemia vaimne autor ja eestvedaja – osalemine Liivi
üritustel Alatskivil ja Liiivi Muuseumis 3
Kaardistame uues Peipsiääre vallas nimekate loodus- ja kultuurilooliste isikutega
seotud paigad - alustatud, aga jätkub 2019.a 2
Kodavere kihelkonna nimekate isikute kalmude korrastamine Alatskivi kalmistul
aprillis- mais 4
MTÜ Alatskivi Looduskeskus tegevuste jätkumisele kaasaaitamine ja
loodusharidusliku suuna propageerimine:
-looduskeskuses ettevalmistused kevadiseks avamiseks 3
-H2O programmi konsulteerimine 1
-matkarajal giidimine ja keskuses juhendamine 1x7
Sibulatee puhvetite päeval töötoa juhendamine 2
Peatskivi külas Lästeniidu mäe matkaraja korrastamine (mai-september) 4x3
Pärandkultuuriga seotud paikadega tutvumine ja Kokora mõisa külastus 11
Kokkutulekul Alutagusel osalemine 6
EV 100 jõulumatka korraldamine Alatskivi matkarajal 53
Päevakorral oli liikmeskonna aktiviseerimine ja avatus uutele liikmetele osakonna
asjaajamise korrastamise kaudu – uusi liikmeid ei tulnud, aga huvilisi oli. Info
jagamine toimus meilitsi ja eakamatele kirjalikus vormis kätte toimetamisega.
Liikmeskond:
01.01.2018.a.   tegevliikmeid – 9, passiivseid 4 (ei ole üritustele tulnud ja maksu
maksnud)
2018.a. jooksul tuli juurde tegevliikmeid-     0
2018.a. jooksul lahkus tegevliikmeid -      0
01.01.2019.a. seisuga tegevliikmeid -  9
Ene Zirk, osakonna esindaja