Eesti Looduskaitse Seltsi Jõgeva osakonna üldkogu protokoll

Aeg: 
01. Aprill 2019

Jõgeval, 12. aprillil 2018

Üldkogu algas kell 14
Üldkogu avas Arvo Raudsepp. Osakonna juhina asus ta osavõtjate üksmeelsel toetusel
üldkogu juhatama.
Protokollijaks valiti Juhan Telgmaa
Kinnitati päevakord
1. Meie nimi – kas Jõgeva Looduskaitse Selts (Jõgeva LKS) või ELKS Jõgeva osakond.
2. Juhatuse ja revidendi valimised
3. Juhatusele esmaste rajajoonte seadmine tööplaani koostamiseks.
4. „Teeme Ära“ korraldamisest Rail Balticu trassil.
5. Järgmise üldkogu aeg, kus kinnitatakse kodukord ja tööplaan 2018.
Arutati ja otsustati:
1. Ametlikuks nimetuseks jääb „Eesti Looduskaitse Seltsi Jõgeva Osakond“,
mitteformaalseks kasutuseks „Jõgeva Looduskaitse Selts“. Seejuures ei tähenda
see, et Jõgeva LKS peab end kindlasti piirama Jõgeva valla territooriumiga.
2. Pärast diskussiooni ja enesetaandusi otsustati valida 6-liikmeline juhatus
koosseisus:
Vello Keppart
Ärni Kuusik,
Sille Raidvere
Aita Saksing,
Tuuli Stewart
Juhan Telgmaa
Revidendiks valiti Arvo Raudsepp
Kohe toimus juhatuse koosolek, kus valiti osakonna esimeheks Vello Keppart.
Edasi juhatas üldkogu Jõgeva LKS osakonna esimees Vello Keppart.
3. Tööplaani koostamine jääb juhatuse ülesandeks. Juhatusele püstitati alljärgnevad
rajajooned:

  •  Selgitatakse, millised varasemad dokumendid on ELKS kontoris Jõgeva osakonna ja liikmete kohta -- Stewart
  • Kodukorra projekti koostamine – Telgmaa
  •  Võetakse teadmiseks ELKS Täiskogu kinnitatud liikmemaks 6 eurot aastas ja kehtestatakse see kõigile.
  • Võetakse arvesse 9. märtsil valla juhtidega toimunud kohtumise tulemused.
  • Ülevaate saamine ELKS liikmetest vallas (esimese punkti väljaselgitamise

tulemusel) ja nende huvist olla kaasatud uuenenud Jõgeva LKS tegemistesse.
Vajadus ja võimalused liikmeskonna laiendamiseks. On kõigi liikmete pidev
ülesanne.

  • Ülevaate loomine kaitstavate ja teiste väärtuslike loodusobjektide seisundist vallas;

meie võimalused nende hoidmiseks ja kaitsmiseks -- koordineerib Keppart.
Konkreetsemalt arutati Metsaseltsi (Kaupo Ilmet) kutset osaleda 100 tamme
istutamisel Kassinurmes 27. mail. Vallal on kavatsus istutada 100 tamme Jõgeva
linna piirile Mustvee tee äärde. Arvatakse, et mitmel põhjusel pole see hea plaan.
Teha kiri vallale palvega tutvustada seda projekti – Telgmaa.

  • Koostöövõimaluste selgitamine teiste kattuvate huvidega kodanikuühendustega

(metsaseltsid, jahimeeste seltsid, kultuur, kodulugu, muinsuskaitse, kodukant,
noored, „Teeme Ära“ jms) Jääb kõigi juhatuse liikmete pidevaks ülesandeks.

  • Osavõtt ELKS juhatuse korraldatavatest ja huvi korral teiste osakondade ettevõtmistest ja teemakohastest teiste ühenduste korraldatud konverentsidest-

seminaridest. Tegeletakse jooksvalt vastavalt nende ürituste suunitluse kattuvusele
Jõgeva LKS taotlustega.

  • Ideed, mida pakuvad teiste osakondade tegemised

4. Mõistliku Rail Balticu pooldajad korraldavad „Teeme Ära 2018“ raames aktsiooni
„Koristame ära Rail Balticu“. Otsustati saata sinna ka Jõgeva LKS esindus.
Korraldajatega räägib läbi Raudsepp, et valida välja lõik, kus tegutseda.
5. Korraldada juuni alguses järgmine üldkogu, kus esitada kinnitamiseks juhatuse
ettevalmistatud dokumendid. Nende lõplikuks viimistlemiseks korraldada eelnevalt
juhatuse koosolek.
Kõiki küsimusi arutati, kuni jõuti konsensuseni, ka hääletused toimusid konsensuslikult.
Osavõtjad tänasid Aita Saksingut suurepärase ruumi kasutusvõimaluse eest.
Üldkogu lõppes kell 17.40
Kirja pani

J. Telgmaa